انشا طنز صفحه 55

*
*

و انشا غیر طنز که اضافه شد

*

*