آموزش وزن کلمات عربی نهم

      در این درس شما باطریقه به دست آوردن وزن کلمات آشنا میشوید . وزن کلمات به شما کمک میکند تا بتوانید باحفظ کردن فقط یک لغت ، معانی متفاوت آن رادر وزنهای دیگر بیابید . به عنوان مثال :

 

 

        کلمه :  سَمِعَ   (شنید )  .  سامع (شنونده )  ، مَسموع ( شنیده شده ) ،  سمیع ( شنوا)  اِسمَعْ  (بشنو)  و ....

 

 

     برای اینکه وزن کللمه ای رابه دست آوریم کافی است  چند کلمه هم خانواده برای آن کلمه بیابیم  . سپس  3 حرف مشترکی را که در همه کلمات به ترتیب تکرار شده است را به عنوان 3حرف اصلی جداکرده و حروفی را که  اضافی است به سه حرف اصلی ( ف ، ع ، ل ) اضافه کنیم . مثلاً ، کلمه :     مُکاتبة  

 

 

   ابتدا چند کلمه هم خانواده برای آن می یابیم .   کتاب ،  کتب  ، مکتب

 

 

         براساس 3 حرف اصلی (ف ، ع ، ل )   ، 3حرف اصلی رادراین کلمات پیدامیکنیم . 3حرفی که مشترکاً در همه کلمات به کار رفته است .

 

 

                       کتب  3 حرف اصلی است .  حال اینگونه می نویسیم :

 

 

                     مـــــــــُــــــــکـــــــــا تـــــــــبــــــه   

                                     فــ          عـ   لـ     

 

 

                     مُــــــــــــــفــــــــا عـــــــلــــــــه   

 

 

    یا کلمه  :  تعلیم  .      هم خانواده های این کلمه عباتند از :  عالم . علیم  . معلوم

 

 

                        3حرف اصلی ( علم ) در همه کلمات تکرار شده است . پس می نویسیم :

 

 

                                تـــــــَعــــــــــلــــــــــیــــــــم 

                                        فـ      عــ              ل

 

 

                              تـــــفـــــــــــــعـــــــیــــــــــل 

 

کلمه عرش بر وزن فَعل که هم خانواده های اون : عرّش = سایبان ساخت   / عَرَشَ : آلونک چوبی ساخت

 

 

3وزنی که در این درس برای شما آمده است وزنهای ( فاعِل ؛ مفعول  و فعیل ) میباشند .

 

 

             مثل : عالم  . معلوم . علیم 

 

      کلماتی که بروزن فاعل میباشند ( صفت فاعلی )  ، کلماتی که بر وزن مفعول هستند ( صفت مفعولی ) و

 

       کلماتی که بر وزن  فعیل میباشند (صفت مطلق ) نامیده میشوند . 

 

 

 اکنون وزن کلمات ( مرجوع  /   رُجوع /  تسلیم  /  اِکرام  /  جـِهاد ) رابیابید.